Pristobaeus
Click on any image to enlarge  ¤   Change all image sizes to  80  120  320 
1.   Pristobaeus albofasciatus    no image in albums
2.   Pristobaeus arboreus    no image in albums
3.   Pristobaeus beccarii    no image in albums
4.   Pristobaeus clarus    no image in albums
5.   Pristobaeus dearmatus    no image in albums
6.   Pristobaeus discedens    no image in albums
7.   Pristobaeus fuscoannulatus    no image in albums
8.   Pristobaeus jocosus    no image in albums
9.   Pristobaeus kuekenthali    no image in albums
10.   Pristobaeus namosi    no image in albums
11.   Pristobaeus nemoralis    no image in albums
12.   Pristobaeus taveuniensis    no image in albums
13.   Pristobaeus trigyrus    no image in albums
14.   Pristobaeus vanuaensis    no image in albums
15.   Pristobaeus vitiensis    no image in albums